POZIV za vanrednu sednicu skupštine AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA
20.07.2022

Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon“) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, koju je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2022. godine doneo Odbor direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, ul. Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: „Društvo“), Društvo dana 20.07.2022 godine, objavljuje:

 

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

 

 1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

 

Vanredna sednica skupštine Društva će se održati dana 19.08.2022 godine u prostorijama Društva na adresi Miloševački put 34, Kikinda – pogon Metalac, sala za sastanke br. 10, sa početkom u 10:30 časova.

 

 1. Dnevni red

 

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma;
 2. Izbor radnih tela – imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;
 3. Glasanje o usvajanju predloga Odluke o prinudnom otkupu akcija.

 

 

Opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu na vanrednoj sednici skupštine Društva, sa obrazloženjem i izjašnjenjem Odbora direktora nalazi se u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

 

Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija dat je u Prilogu 4 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

 

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa dato je u Prilogu 5 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

 

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

 

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

 

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

 

 1. Preuzimanje materijala za sednicu

 

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova ili na internet stranici Društva, putem linka: http://www.livnicakikinda.com/.

 

 1. Dan akcionara

 

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

 

Dan akcionara je 09.08.2022 godine.

 

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi ul. Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

 

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. ovog poziva.

 

 1. Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva

 

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

 

 1. Učešće na sednicama Društva

 

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno 1.294 akcija, ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što uključuje:

 

 1. pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo         na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

 

Akcionari koji ne poseduju propisani minimalni broj akcija za lično učešće iz prethodnog stava, mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz prethodnog stava i ostvarivanja učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog predstavnika, odnosno punomoćnika.

 

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u Društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

 

 1. Predlaganje dopune dnevnog reda

 

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 64.743 akcija, mogu Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da Društvu dostave obrazloženi predlog ili tekst odluke koju predlažu, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva.

 

Podaci o podnosiocu moraju uključivati (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice, (3) vrsta akcija i broj akcija koje poseduje.

 

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog odeljka objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

 

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1. ovog odeljka, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na način predviđen u članu 355, stavovi 3 do 5 Zakona.

 

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

 

Odlukom kojom usvaja zahtev iz prethodnog stava ovog člana sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335, stavovi 3 do 5 Zakona o privrednim društvima.

 

Sud može, prema okolnostima slučaja, odlučiti da se odluka iz stava 6 ovog odeljka objavi o trošku Društva u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

Ako nove tačke dnevnog reda obuhvataju i predlog za donošenje određenih odluka, odluka suda iz stava 6 ovog odeljka mora sadržati i tekst tih odluka.

 

Postupak iz stava 5 ovog odeljka je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva u sudu.

 

Žalba na odluku iz stava 6 ovog odeljka ne zadržava izvršenje.

 

 1. Glasanje preko punomoćnika

 

Akcionar može da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici Skupštine Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

 

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je dat u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo, i nije prenosivo.

 

Popunjeno punomoćje za zastupanje akcionari dostavljaju Društvu lično ili poštom na adresu ul. Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, odnosno elektronskim putem na e-mail adresu: dejan.debevec@cimos.eu.

 

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

 

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

 

Punomoćje koje se daje elektronskim putem može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje izvršni direktor ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

 

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

 

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

 

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

 

 1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
 2. direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrom kontrolnog akcionara, ili
 3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
 4. lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka (1) do (3) ovog stava, ili
 5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

 

Odredbe prethodnog stava pod tačkama (1) do (4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

 

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

 

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

 

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

 

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom pravila o davanju punomoćja. Smatraće se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

 

 1. Glasanje u odsustvu

 

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi u Prilogu 3  ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

 

Akcionar koji je glasao u odsustvu u skladu sa prethodnim članom smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

 

 1. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

 

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

 

 1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta  Društvu ili sa njime povezanom licu;
 2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
 3. je odgovarajuća informacija dostupna na Internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

 

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

 

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Pravo na podnošenje zahteva sudu iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koje je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

 

Postupak iz prethodnog stava ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

 

6. Objava poziva za sednicu

 

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na internet stranici Društva: http://www.livnicakikinda.com/ .

 

 

Predsednik Odbora direktora

AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA

Elvis Ipša

3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 3_Formular za glasanje.pdf (54 kb)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 2_Punomocje za glasanje.pdf (93 kb)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 4_Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija.pdf (237 kb)
2_Odluka o sazivanju skupstine.pdf (413 kb)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 1_Opis pitanja.pdf (514 kb)
3_Poziv za sednicu skupstine.pdf (2 MB)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 5_Obavestenje o utvrdjivanju cene akcija.pdf (2 MB)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 5_Procena izvestaj.pdf (3 MB)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 6_Fin. izvestaj 2019.pdf (3 MB)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 6_Fin. izvestaj 2020.pdf (4 MB)
1_Predlog za prinudni otkup akcija.pdf (6 MB)
3_Poziv za sednicu skupstine_Prilog 6_Fin. izvestaj 2021.pdf (7 MB)POZIV za vanrednu sednicu skupštine AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA
01.12.2021

Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima) i na osnovu Odluke o davanju specijalne punomoći, koju je na svojoj sednici održanoj dana 25.11.2021. godine doneo Odbor direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: Društvo), Društvo dana 29.11.2021. godine, objavljuje:

 

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

Vanredna sednice skupštine Društva će se održati dana 24.12.2021. godine u upravnoj zgradi Društva, sala za sastanke broj 3, Kikinda, Republika Srbija, sa početkom u 10 časova.

2. Dnevni red

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

 

 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela – imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;

 2. Glasanje o usvajanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine;

 3. Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu;

 4. Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu;

 5. Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

 

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine i Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine dat je u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu dat je u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu dat je u Prilogu 3 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2020. godinu dat je u Prilogu 4 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Detaljan opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa obrazloženjem Odbora direktora dat je u Prilogu 5 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. 

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

3. Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova ili na Internet stranici Društva, putem linka: http://www.livnicakikinda.com/

4. Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 14.12.2021. godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. ovog poziva.

5. Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

1) Učešće na sednicama Društva

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno 1.294 akcija, ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što uključuje:

(1)pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

(2)pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani minimalni broj akcija za lično učešće iz prethodnog stava, mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz prethodnog stava i ostvarivanja učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog predstavnika, odnosno punomoćnika.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u Društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

2) Predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 64.743 akcija, mogu Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da Društvu dostave obrazloženi predlog ili tekst odluke koju predlažu, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva.

Podaci o podnosiocu moraju uključivati (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice, (3) vrsta akcija i broj akcija koje poseduje.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog odeljka objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

 

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1. ovog odeljka, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na način predviđen u članu 335, stavovi 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Odlukom kojom usvaja zahtev iz prethodnog stava ovog člana sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335, stavovi 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Sud može, prema okolnostima slučaja, odlučiti da se odluka iz stava 6. ovog odeljka objavi o trošku Društva u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ako nove tačke dnevnog reda obuhvataju i predlog za donošenje određenih odluka, odluka suda iz stava 6. ovog odeljka mora sadržati i tekst tih odluka.

Postupak iz stava 5. ovog odeljka je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva u sudu.

Žalba na odluku iz stava 6. ovog odeljka ne zadržava izvršenje.

 

3) Glasanje preko punomoćnika

 

Akcionar može da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici Skupštine Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

 

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je dat u Prilogu 5. ovog poziva i čini njegov sastavni deo, i nije prenosivo.

 

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju Društvu lično ili poštom na adresu Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, odnosno elektronskim putem na e-mail adresu: dejan.debevec@cimos.eu.

 

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronskim potpis.

 

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

 

Punomoćje koje se daje elektronskim putem može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona, koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

 

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

 

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

 

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

 

(1)kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(2)direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(3)zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(4)lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka (1) do (3) ovog stava, ili

(5)revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

 

Odredbe prethodnog stava pod tačkama (1) do (4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

 

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

 

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

 

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom pravila o davanju punomoćja. Smatraće se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

 

4) Glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi u Prilogu 7. ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Akcionar koji je glasao u odsustvu u skladu sa prethodnim članom smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

 

5) Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

(1)bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

(2)bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

(3)je odgovarajuća informacija dostupna na Internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Pravo na podnošenje zahteva sudu iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Postupak iz prethodnog stava ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

6. Objava poziva za sednicu

Poziv za sednicu se objavljuje na Internet stranici Registra privrednih subjekata i na Internet stranici Društva: http://www.livnicakikinda.com/.

 

Odbor direktora 

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

Poziv za vanrednu sednicu skupštine ad livnica kikinda.pdf (6 MB)POZIV za vanrednu sednicu skupštine AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA
26.10.2018

Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima), kao i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine, koju je na svojoj sednici održanoj dana 26. oktobra 2018. godine doneo Odbor direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: Društvo), Društvo dana 26. oktobra 2018. godine, objavljuje:

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

Vanredna sednice skupštine Društva će se održati dana 26. novembra 2018. godine u upravnoj zgradi Društva, sala za sastanke broj 3, Kikinda, Republika Srbija, sa početkom u 13:00 časova.

2. Dnevni red

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1)                  Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela – imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;

2)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 30.08.2018. godine;

3)                  Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju novog Statuta Društva.

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 30.08.2018. godine dat je u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju novog Statuta Društva dat je u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

Odluke po tačkama 1) i 2) dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok se odluka pod tačkom 3) dnevnog reda donosi 3/4 (tročetvrtinskom) većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

3. Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09 do 15 časova ili na Internet stranici Društva, putem linka: www.livnicakikinda.com.

4. Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 16.11.2018. godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09 do 15 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. ovog poziva.

5. Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

1) Učešće na sednicama Društva

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno 1.294 akcija, ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što uključuje:

(1)              pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

(2)              pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani minimalni broj akcija za lično učešće iz prethodnog stava, mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz prethodnog stava i ostvarivanja učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog predstavnika, odnosno punomoćnika.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u Društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

2) Predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 64.743 akcija, mogu Odboru direktora Društva predložiti:

dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i Društvu dostave tekst tih odluka;

drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava akcionari mogu da dostave, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva.

Podaci o podnosiocu moraju uključivati (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice, (3) vrsta akcija i broj akcija koje poseduje.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog odeljka objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1. ovog odeljka, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na način predviđen u članu 335 Zakona o privrednim društvima.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Odlukom kojom usvaja zahtev iz prethodnog stava ovog člana sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335 Zakona o privrednim društvima.

Sud može, prema okolnostima slučaja, odlučiti da se odluka iz stava 6. ovog odeljka objavi o trošku Društva u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ako nove tačke dnevnog reda obuhvataju i predlog za donošenje određenih odluka, odluka suda iz stava 6. ovog odeljka mora sadržati i tekst tih odluka.

Postupak iz stava 5. ovog odeljka je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva u sudu.

Žalba na odluku iz stava 6. ovog odeljka ne zadržava izvršenje.

3) Glasanje preko punomoćnika

Akcionar može da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici Skupštine Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je dat u Prilogu 4. ovog poziva i čini njegov sastavni deo, i nije prenosivo.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju Društvu lično ili poštom na adresu Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, odnosno elektronskim putem na e-mail adresu: jelica.brkljac@cimos.eu.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronskim potpis.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona, koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

(1)              kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(2)              direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(3)              zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

(4)              lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka (1) do (3) ovog stava, ili

(5)              revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe prethodnog stava pod tačkama (1) do (4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom pravila o davanju punomoćja. Smatraće se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

4) Glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi u Prilogu 5. ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Akcionar koji je glasao u odsustvu u skladu sa prethodnim članom smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

5) Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

(1)              bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

(2)              bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

(3)              je odgovarajuća informacija dostupna na Internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Pravo na podnošenje zahteva sudu iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Postupak iz prethodnog stava ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

6. Objava poziva za sednicu

Poziv za sednicu se objavljuje na Internet stranici Registra privrednih subjekata, na Internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na Internet stranici Društva: www.livnicakikinda.com 

Predsednik Odbora direktora

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA                                                                       

            Elvis Ipša   

 

Prilog 5_Formular za glasanje u odsutstvu....pdf (66 kb)
Prilog 4_Formular za davanje punomoćja za glasanje....pdf (70 kb)
Prilog 3_Detaljan opis pitanja koja se predlažu za raspravu....pdf (55 kb)
Prilog 2_Odluka o usvajanju novog Statuta Društva.pdf (225 kb)
Prilog 1_ Odluka o usvajanju Zapisnika.pdf (147 kb)
Poziv za vanrednu skupštinu.pdf (15 MB)Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.08.2018. godine
04.09.2018

U skladu sa članom 26. Statuta AD Livnica Kikinda, Predsednik skupštine objavljuje Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.08.2018. godine sa početkom u 13:00h, u sali broj 3 upravne zgrade Društva, koji je u svemu sačinjen i potpisan u skladu sa Zakonom.

 

Objava na internet stranici Društva će trajati 30 dana od dana objavljivanja.

1 Odluka 30 8 2018.pdf (331 kb)
2 Odluka 30 8 2018.pdf (555 kb)
3 Odluka 30 8 2018.pdf (495 kb)
4 Odluka 30 8 2018.pdf (452 kb)
5 Odluka 30 8 2018.pdf (2 MB)
6 Odluka 30 8 2018.pdf (2 MB)
Izveštaj komisije za glasanje.pdf (763 kb)
Zapisnik S 30 8 2018.pdf (7 MB)
Zapisnik S 30 8 20180001.pdf (421 kb)POZIV za vanrednu sednicu skupštine AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA
25.07.2018

Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije”, 31/2011, 112/2015 i 108/2016, u daljem tekstu: Zakon o tržištu kapitala), kao i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine, koju je na svojoj sednici održanoj dana 25.07.2018. godine doneo Odbor direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: Društvo), Društvo dana 25.07.2018. godine, objavljuje:

 

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine

AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA

 

Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

Vanredna sednice skupštine Društva će se održati dana 30.08.2018. godine u upravnoj zgradi Društva, sala za sastanke broj 3, Kikinda, Republika Srbija, sa početkom u 13:00 časova.

Dnevni red

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

 

1)                  Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela – imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;

2)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine;

3)                  Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem revizora;

4)                  Glasanje o usvajanju predloga odluke o izboru revizorske kuće za 2018. godinu;

5)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva; i

6)                  Glasanje o usvajanju predloga Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija.

 

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine i Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2017. godine dat je u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem revizora dat je u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o izboru revizorske kuće za 2018. godinu dat je u Prilogu 3 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva dat je u Prilogu 4 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija dat je u Prilogu 5 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Detaljan opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa obrazloženjem Odbora direktora dat je u Prilogu 6 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

Odluke po tačkama 1), 2), 3) i 4) dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok je za donošenje odluka pod tačkama 5) i 6) dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova ili na Internet stranici Društva, putem linka: http://www.livnicakikinda.com/.

Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 20.08.2018.godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. poziva koji je objavljen  u prilozi.

Poziv za vanrednu skupštinu_finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora.pdf (54 MB)
Procena vrednosti kapitala i jedne akcije LK a.d. na dan 31-05-2018. godine.pdf (12 MB)
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.pdf (295 kb)Poziv o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica Kikinda
07.09.2016

AD LIVNICA „KIKINDA“, KIKINDA

Miloševački put 34. Kikinda

 Na osnovu čl. 398 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čl. 21 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVALIVNICA "KIKINDA" KIKINDA i Odluke Odbora direktora od 02.09.2016 godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD Livnica "Kikinda" Kikinda dana 03.10.2016 godine

Upućuje i objavljuje svim akcionarima                               

P O Z I V

 O SASAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

na dan 03.10.2016 god. u upravnoj zgradi društva  

Miloševački put 34, sa početkom u 12,00 časova.

Na osnovu čl. 28 tačka 8 Statuta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva AD LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA, na sednici održanoj  02.09.2016 godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

Kod tačke 1 dnevnog reda:Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma.

Kod tačke 2 dnevnog reda:Izbor radnih tela skupštine.

Kod tačke 3 dnevnog reda:Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skuoptine akcionara održane 21.12.2015 god.

Kod tačke 4 dnevnog reda:Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2015 god.

Kod tačke 5 dnevnog reda:Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva.

Kod tačke 6 dnevnog reda:Donošenje odluke o izboru revizora.

Kod tačke 7 dnevnog reda:Donošenje odluke o imenovanju Kristine Rakazov za novog zastupnika Akcionarskog društva.

Kod tačke 8 dnevnog reda:Skupštinska pitanja.

NAPOMENA:Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijal za skupštinu , predlozi odluka sa prilozima, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarima Odbora direktora, obaveštenja o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari AD LIVNICA KIKINDA na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, prečišćen tekst statuta, punomoćje i formular za glasanje nalazi se u kancelariji u upravnoj zgradi (velika sala) gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom, svakog radnog dana od 09-15h,od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi na oglasnim tablama društva i internet stranici društva www.livnicakikinda.com

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre,internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

 Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 1.294 akcije, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 1.294 akcije.

Akcionar može dati u pismenoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu-

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan za utvrđivanja sastava skupštine je dan 23.9.2016.

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 09-15 časova.

Molimo učesnike  u radu skupštine da se prijave ličnim dokumentima i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65.stav 2 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RSrbije“br.31/2011)-

AD „LIVNICA KIKINDA“, KIKINDA

Elvis Ipša, predsednik Odbora

Poziv za van. skupšinu skcionara 03.10.2016 god..pdf (1 MB)
Obaveštenje akcionarima-.pdf (2 MB)
24.12.2015
Odluke van skupštine akcionara 21.12.2015..pdf (3 MB)
27.11.2015
Obaveštenje akcionarima.pdf (2 MB)
Odluka_br. 4.pdf (243 kb)
Poziv za vanredno skupštinu ADLK.pdf (1 MB)Public invitation to submit non-binding bids - AD Krušik
19.02.2015

The company CIMOS d.d. Automotive Industry, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, Republic of Slovenia (hereinafter: Cimos d.d.) and Livnica KIKINDA Automotive Industry d.o.o., Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republic of Serbia (hereinafter: Livnica Kikinda Ai d.o.o.)

Hereinafter together as seller

hereby announces the following:

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT NON-BINDING BIDS for the acquisition of the equity shares in the company AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK - PRECIZNI LIV, MIONICA, Ulica Toplički put br. 11, 14242 Mionica, Republic of Serbia, with registration number 07262876.

PUBLIC INVITATION TO SUBMIT NON-BINDING BIDS_Krušik.pdf (87 kb)Poziv za javni tender - AD Krušik
19.02.2015

Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, Republika Slovenija, (u daljem tekstu: »Cimos d.d.«) i Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o., Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, (u daljnom tekstu: »Livnica Kikinda Ai d.o.o.«)

 

u daljem tekstu: »prodavac«

objavljuju sledeći

 

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE NEOBAVEZUJUĆIH PONUDA za prodaju poslovnog udela u AKCIONARSKOM DRUŠTVU KRUŠIK - PRECIZNI LIV, MIONICA,  Ulica Toplički put br. 11, 14242 Mionica, matični broj 07262876, dana 19. februara 2015. godine.  

                                                                                 Cimos d.d. i Livnica Kikinda Ai d.o.o. 

Poziv za javni tender_Krušik_Konacna verzija_SRBIJA.PDF (82 kb)Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD Livnica Kikinda
10.10.2014
Obaveštavamo Vas da je 26. septembra 2014. održana vanredna sednica Skupštine akcionara AD Livnica  "Kikinda". Skupština je sazvana na osnovu odluke Odbora direktora od 1. septembra 2014. godine.
 
Na uvid Vam stavljamo Zapisnik sa vanredne Skupštine i odluke koje je Skupština usvojila.
Zapisnik - vanredna skupština LK AD 26.09.2014.pdf (3 MB)Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda"
05.09.2014

Obaveštavamo Vas da je Odbor direktora 01.09. 2014. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" AD. Skupština će biti održana 26.09.2014. godine u Kikindi, u Upravnoj zgradi društva, Miloševački put 34, u 12 sati.

Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine istaknuto je na svim info tačkama ( Oglasnim tablama) u Livnici "Kikinda" AD, biće objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije i na sajtu Beogradske berze.

 

Obaveštenje.pdf (217 kb)
Odluka br.7.pdf (179 kb)
Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara str. 1.pdf (530 kb)
Odluka o sazivanju vanredn skupštine str.2.pdf (570 kb)Održana Skupština akcionara Livnice Kikinda
09.08.2013

Obaveštavamo Vas da je na poslednjoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara AD Livnice Kikinda došlo do značajnih kadrovskih promena. Skupština je usvojila ostavku izvršnog direktora društva i imenovala nove članove Odbora direktora. Umesto dosadašnje izvršne direktorke Valentine Kovač, koja se povukla iz privatnih razloga, Skupština je za vršioca dužnosti izvršnog direktora, na period od godinu dana, imenovala dosadašnjeg finansijskog direktora Stanislava Mirkova.
O ostalim odlukama i zaključcima Skupštine, možete se detaljno informisati u Zapisniku.

Zapisnik sa redovne skupštine LK AD 2013..pdf (3 MB)Obaveštenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda"
10.06.2013

Obaveštavamo Vas da je redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda", zakazana za dan 27. 06.2013. godine, i održaće se u Kikindi, u Upravnoj zgradi društva, Miloševački put 34, u 12 sati.

Saziv Skupštine je istaknut na svim info tačkama u Livnici "Kikinda", a biće objavljen i na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije, kao i na sajtu Beogradske berze.

 

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG I PRAVNOG LICA.doc (34 kb)
Izveštaj UO o finan. izveštaju sa mišljenjem revizora 2013.doc (26 kb)
Izveštaj UO o kvalifikovanosti revizora 2013.doc (28 kb)
Izveštaj UO o računovodstvenoj praksi 2013.doc (27 kb)
Izveštaj UO o ugovorima između društva i direktora 2013.doc (23 kb)
Izveštaj UO o zakonitosti rada 2013.doc (25 kb)
Obaveštenje akcionarima LK AD 2013.pdf (1 MB)
Odluke skupštine 2013-1.doc (30 kb)
Odluke skupštine 2013-2.doc (31 kb)
Odluke skupštine 2013-3.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-4.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-5.doc (29 kb)
Odluke skupštine 2013-6.doc (30 kb)
Odluke skupštine 2013-7.doc (32 kb)
Punomoc (materijal za sednicu skupštine).doc (54 kb)
Saziv skupštine LK AD 2013.pdf (2 MB)